#
#

"Zwłoki powinny być martwe" Agnieszka Pruska, "Sztuki i sztuczki" Marta Reich, "Konstelacja zbrodni" Krzysztof Beśka

Wydawnictwo Oficynka

Konkurs!

Nagrody z Wydawnictwa Oficynka wędrują do:

Dagmara Kowalewska"Zwłoki powinny być martwe" Agnieszki Pruskiej

Kinga Kosiek "Sztuki i sztuczki" Marta Reich

Edyta Chmura "Konstelacja zbrodni" Krzysztof Beśka


Gratulujemy! Zapraszamy do podzielenia się swoją opinią na temat książki i nadesłania jej recenzji!

Prosimy o nadesłanie danych kontaktowych do wysyłki książek na adres redakcja@zbrodniawbibliotece.plMamy dla Was nowości Wydawnictwa Oficynka: "Zwłoki powinny być martwe" Agnieszka Pruska, "Sztuki i sztuczki" Marta Reich, "Konstelacja zbrodni" Krzysztof Beśka. Podarujemy Wam po egzemplarzu każdej z książek, zapraszamy do konkursu.

http://www.zbrodniawbibliotece.pl/patronat/zwloki-...

http://www.zbrodniawbibliotece.pl/patronat/sztuki-...

http://www.zbrodniawbibliotece.pl/patronat/konstel...

Żeby zdobyć jedną z trzech książek trzeba udostępnić post oraz wykonać zadanie konkursowe i odpowiedzieć w komentarzu pod postem na fanpage Zbrodni w Bibliotece na Facebooku.

Zadanie konkursowe: napiszcie, którą książkę z proponowanych i dlaczego zabierzecie chętnie jako lekturę na czerwcowy długi weekend?

Konkurs rusza 08.06 godz. 16.00 i potrwa do 11.06 godz. 17.00. Ogłoszenie wyników 12.06.2017.

Nazwiska zwycięzców opublikujemy na naszej stronie.

Zwycięzców nagrodzonych książką zachęcamy do podzielenia się recenzją z lektury otrzymanego kryminału. Najciekawsze recenzje opublikujemy!

Regulamin§1 Postanowienia ogólne1.Organizatorem konkursów na fanpage’u Zbrodnia w Bibliotece https://www.facebook.com/Zbrodnia.w.Bibliotece jest "Dama Pik" z siedzibą w Toruniu, ul. Telimeny 6/8 m 8 (dalej: „Organizator”).Konkursy prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”). Regulamin określa zasady udziału w konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.

2. Niespełnienie warunków konkursu określonych w postanowieniach niniejszego Regulaminu lub odmowa ich spełnienia uniemożliwia udział w konkursie, a tym samym zgłaszanie ewentualnych roszczeń do odbioru nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora.
3. Organizator oświadcza, że konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane, zarządzane ani w jakikolwiek inny sposób powiązane z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.com, za pośrednictwem którego można wziąć udział w konkursach.
4. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursów. Wszelkie roszczenia związane z konkursami należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursów.
5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantowa, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną forma gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).
6. Osoba, która przystąpiła do konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, staje się jego uczestnikiem (zwanym dalej „Uczestnikiem”).
7. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać regulaminu Facebooka, znajdującego się pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms.

8. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest jego Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu oraz postanowień jego Regulaminu, a także do późniejszego wykorzystania w celach podatkowych oraz marketingowych Zbrodni w Bibliotece, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002., Nr 101, poz. 926).
9. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
10.Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
11. Udział w konkursach jest nieodpłatny.
12. Konkursy prowadzone są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.§2 Warunki uczestnictwa1. Uczestnikami konkursów mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, które zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
2. Warunkiem niezbędnym dla uczestnictwa w konkursach jest posiadanie konta osobowego na portalu Facebook.
3. Uczestnicy konkursów zobligowani są do wyrażenia zgody na udostępnienie podstawowych informacji o sobie (imię i nazwisko, nazwa użytkownika).
4. Uczestnictwo w konkursach polega na spełnieniu oznaczonych w niniejszym Regulaminie zadań, z zastrzeżeniem, że w ramach ich realizacji Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Regulaminu oraz powszechnie przyjętych zwyczajowych zasad fair play.§3 Zasady konkursów


1. Konkurs odbywa się w dniach: 08.06.2017 do 11.06.2017. Ogłoszenie wyników konkursu 12.06.2017 na fanpag'u na Facebooku.

2. Wyboru zwycięzcy bądź zwycięzców dokonuje komisja konkursowa w składzie: - Jolanta Remiszewska – właściciel serwisu, przewodnicząca komisji - Magdalen Kostrzewska – właściciel serwisu, członek komisji.
3. Nagrodami w konkursie są nowości Wydawnictwa Oficynka: "Zwłoki powinny być martwe" Agnieszka Pruska, "Sztuki i sztuczki" Marta Reich, "Konstelacja zbrodni" Krzysztof Beśka.
4. Aby mieć szansę wygrać nagrodę należy wykonać zadanie konkursowe, umieścić w komentarzu pod postem na Zbrodni w Bibliotece którą książkę i dlaczego najchętniej zabiorę na długi weekend czerwcowy. https://www.facebook.com/Zbrodnia.w.Bibliotece.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu publikacji przez uczestnika nie swoich materiałów. Osoba poszkodowana może dochodzić swoich praw wyłącznie od uczestnika konkursu, który je naruszył. Konkursy rozwiązywane są na bieżąco. Ogłoszenie wyników odbywa się w wyznaczonym terminie, po każdym konkursie indywidualnie.
6.Nagrodami w konkursach są książki. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, ani na ich równowartość pieniężną. W razie wygranej, Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, a także odpowiedzi na pytanie konkursowe lub hasła bądź dłuższej wypowiedzi konkursowej na fanpage’u Zbrodnia w Bibliotece oraz stronie www.zbrodniawbibliotece.pl.
7. Zwycięzca zostanie powiadomiony o sposobie odbioru nagrody przez wiadomość prywatną na portalu Facebook.
8. Zwycięzca zobowiązany jest do wysłania wiadomości e-mail na adres: redakcja@zbrodniawbibliotece.pl, w treści którego poda dane do wysyłki nagrody: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres, kod pocztowy, nie później niż w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników.
9. Odnośnie konkursów, w których wybierani są recenzenci książek, zwycięzca zobowiązuje się do przesłania recenzji wygranej książki nie później niż w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania.
10. Nagrody rzeczowe Organizator lub Fundator nagrody przesyła drogą pocztową na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy w ciągu 21 dni.

11. W przypadku nieodebrania przesyłki, nie będzie ona wysyłana ponownie.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie serwisu Facebook, a także funkcjonowanie Poczty Polskiej.§4 Reklamacje1. Reklamacje związane z konkursami należy zgłaszać Organizatorowi drogą mailową na adres: redakcja@zbrodniawbibliotece.pl , w trakcie trwania konkursu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty jego zakończenia. Po tym terminie reklamacje nie będą przyjmowane i uwzględniane.
2. Reklamacja musi zostać sporządzona w formie wiadomości elektronicznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska, adresu Uczestnika, dokładnym opisem reklamacji i jej uzasadnieniem.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni przez Organizatora. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
4. Wszelkie informacje na temat konkursów Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem poprzez e-mail: redakcja@zbrodniawbibliotece.pl lub wiadomość prywatną na portalu Facebook. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania od Uczestnika.
5. Właściwym do rozstrzygania sporów związanych z konkursami jest sąd siedziby Organizatora.