#

Bydgoska Afera Kryminalna

Startujemy z konkursem związanym z festiwalem kryminału "Bydgoska Afera Kryminalna"!

Do wygrania książki autorów, którzy odwiedzą Bydgoszcz podczas naszego wydarzenia od do 6 do 8 maja:

Joanna Jodełka "Polichromia",

Ryszard Ćwirlej "Jedyne wyjście",

Wojtek Chmielarz "Farma lalek"

Zasady:

Trzeba wpisać w komentarzu na fanpage'u Zbrodni w Bibliotece w wydarzeniu Bydgoska Afera Kryminalna:

https://www.facebook.com/events/1594627430864592/

na które wydarzenie festiwalowe uczestnicy konkursu najchętniej się wybiorą kończąc zdanie: Moja #BydgoskaAferaKryminalna...

Na odpowiedzi czekamy do 28 kwietnia.

Rozstrzygnięcie konkursu 29 kwietnia.

Nagrody będzie można odebrać podczas festiwalu, w sobotę 7 maja, w godz. 16.00-19.00 w Kamienicy 12 przy ul. Poznańskiej 7 w Bydgoszczy.


Regulamin:

§1 Postanowienia ogólne

 • Organizatorem konkursu jest "Dama Pik" z siedzibą w Toruniu, ul. Telimeny 6/8 m 8, NIP: 9562315825 (dalej: „Organizator”).
 • Konkurs odbywa się na fanpage’u Zbrodni w Bibliotece https://www.facebook.com/Zbrodnia.w.Bibliotece.
 • Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”). Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 • Niespełnienie warunków Konkursu określonych w postanowieniach niniejszego Regulaminu lub odmowa ich spełnienia uniemożliwia udział w Konkursie, a tym samym zgłaszanie ewentualnych roszczeń do odbioru nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora.
 • Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani w jakikolwiek inny sposób powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.com, za pośrednictwem którego można wziąć udział w konkursie.
 • Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
 • Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantowa, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną forma gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).
 • Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”).
 • Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać regulaminu Facebooka, znajdującego się pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms.
 • Administratorem danych osobowych Konkursu jest jego Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu oraz postanowień jego Regulaminu, a także do późniejszego wykorzystania w celach podatkowych oraz marketingowych Zbrodni w Bibliotece, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002., Nr 101, poz. 926).
 • Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 • Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 • Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 • Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 Warunki uczestnictwa

 • Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, która zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.
 • Warunkiem niezbędnym dla uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie konta osobowego na portalu Facebook.
 • Uczestnik Konkursu zobligowany jest do wyrażenia zgody na udostępnienie podstawowych informacji o sobie (imię i nazwisko, nazwa użytkownika).
 • Uczestnictwo w Konkursie polega na spełnieniu oznaczonych w niniejszym Regulaminie zadań, z zastrzeżeniem, że w ramach ich realizacji Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Regulaminu oraz powszechnie przyjętych zwyczajowych zasad fair play.

§3 Zasady konkursu

 1. Konkurs odbywa się w dniach od 24 kwietnia do od godz. 18:00 do 28 kwietnia do godz. 12:00.
 2. Nagrodami w konkursie są kryminały z księgozbioru Zbrodni w Bibliotece.
 3. Nagrody będą 3 książki, przyznane przez komisję konkursową: Joanna Jodełka "Polichromia", Ryszard Ćwirlej "Jedyne wyjście", Wojtek Chmielarz "Farma lalek".
 4. Aby wziąć udział w konkursie trzeba wpisać w komentarzu wydarzenia Bydgoska Afera Kryminalna, na które wydarzenie festiwalowe uczestnicy konkursu najchętniej się wybiorą kończąc zdanie: Moja #BydgoskaAferaKryminalna...
 5. Wyboru zwycięzców konkursu dokonuje komisja konkursowa w składzie:- Jolanta Remiszewska - właściciel serwisu, przewodnicząca komisji- Magdalen Kostrzewska - właściciel serwisu, członek komisji.
 6. Zwycięzca konkursu zostanie poproszony o przesłanie adresu do wysyłki nagrody. Dane adresowe należy przesłać na adres redakcja@zbrodniawbibliotece.pl, nie później niż w terminie do 7 dni od otrzymania powiadomienia.
 7. Nagrody wysyłane są do Uczestników akcji pocztą. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z przesyłką nagrody
 8. Zwycięzca zobowiązany jest do wysłania wiadomości e-mail na adres: redakcja@zbrodniawbibliotece.pl, w treści którego poda dane do wysyłki nagrody: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy.
 9. W przypadku nieodebrania przesyłki, nie będzie ona wysyłana ponownie.
 10. Uczestnik biorąc udział w konkursie, zaświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do publikowanych i przesyłanych treści.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu publikacji przez uczestnika nie swoich materiałów. Osoba poszkodowana może dochodzić swoich praw wyłącznie od uczestnika konkursu, który je naruszył.
 12. W razie wygranej, Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz zdjęcia konkursowego na fanpage’u Zbrodnia w Bibliotece.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie serwisu Facebook, a także funkcjonowanie Poczty Polskiej.

§4 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi drogą mailową na adres: redakcja@zbrodniawbibliotece.pl, w trakcie trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty jego zakończenia. Po tym terminie reklamacje nie będą przyjmowane i uwzględniane.
 1. Reklamacja musi zostać sporządzona w formie wiadomości elektronicznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska, adresu uczestnika, dokładnym opisem reklamacji i jej uzasadnieniem.
 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni przez Organizatora. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
 1. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem poprzez e-mail: redakcja@zbrodniawbibliotece.pl lub wiadomość prywatną na portalu Facebook. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania od Uczestnika.
 1. Właściwym do rozstrzygania sporów związanych z niniejszym Konkursem jest sąd siedziby Organizatora.