#

CIEŃ NA PAISKU

Wyobraź sobie, że pewnego dnia budzisz się w jakimś parku, zziębnięty i poobijany. Nie masz pojęcia, jak się nazywasz, w jakim jesteś mieście ani jak się tam znalazłeś. Ale nie wiesz jeszcze najgorszego. Że już za chwilę zaczną się tobą interesować tajemnicze organizacje, policja i służby specjalne. A przede wszystkim świat przestępczy - od drobnych rzezimieszków, przez czyścicieli kamienic, aż po mafię. Co jest w tobie takiego, że przestępcy są w stanie szybko i bez wahania wtajemniczyć cię w swoje ciemne sprawy?

Co trzeba zrobić, aby wygrać książkę? Napisać odpowiedź na pytanie, które zadaliśmy 18.10.2017 r. na naszym Fanpage.

Konkurs startuje 18.10. 2017, na Wasze odpowiedzi czekamy do niedzieli 22.10.2017, do godz. 23;59. Zwycięzców wyłonimy w poniedziałek 23.10.2017

Miło nam będzie, jeśli polubicie i udostępnicie konkursowy post.

Spośród komentujących, wyłonimy 2 osoby, które nagrodzimy "Cieniem piasku"


Zanim weźmiecie udział w konkursie, zapoznajcie się z regulaminem.

Regulamin§1 Postanowienia ogólne


1.Organizatorem konkursów na fanpage’u Zbrodnia w Bibliotece https://www.facebook.com/Zbrodnia.w.Bibliotecejest "Dama Pik" z siedzibą w Toruniu, ul. Telimeny 6/8 m 8 (dalej: „Organizator”).Konkursy prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”). Regulamin określa zasady udziału w konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.
2. Niespełnienie warunków konkursu określonych w postanowieniach niniejszego Regulaminu lub odmowa ich spełnienia uniemożliwia udział w konkursie, a tym samym zgłaszanie ewentualnych roszczeń do odbioru nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora.
3. Organizator oświadcza, że konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane, zarządzane ani w jakikolwiek inny sposób powiązane z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.com, za pośrednictwem którego można wziąć udział w konkursach.
4. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursów. Wszelkie roszczenia związane z konkursami należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursów.
5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantowa, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną forma gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).
6. Osoba, która przystąpiła do konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, staje się jego uczestnikiem (zwanym dalej „Uczestnikiem”).
7. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać regulaminu Facebooka, znajdującego się pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms.
8. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest jego Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu oraz postanowień jego Regulaminu, a także do późniejszego wykorzystania w celach podatkowych oraz marketingowych Zbrodni w Bibliotece, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002., Nr 101, poz. 926).
9. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
10.Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
11. Udział w konkursach jest nieodpłatny.
12. Konkursy prowadzone są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.§2 Warunki uczestnictwa


1. Uczestnikami konkursów mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, które zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
2. Warunkiem niezbędnym dla uczestnictwa w konkursach jest posiadanie konta osobowego na portalu Facebook.
3. Uczestnicy konkursów zobligowani są do wyrażenia zgody na udostępnienie podstawowych informacji o sobie (imię i nazwisko, nazwa użytkownika).
4. Uczestnictwo w konkursach polega na spełnieniu oznaczonych w niniejszym Regulaminie zadań, z zastrzeżeniem, że w ramach ich realizacji Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Regulaminu oraz powszechnie przyjętych zwyczajowych zasad fair play.§3 Zasady konkursów


1. Konkurs odbywa się w dniach podanych w konkursowym poście na Fanpage Zbrodni w Bibliotece
2. Wyboru zwycięzcy bądź zwycięzców dokonuje komisja konkursowa w składzie: - Jolanta Remiszewska – właściciel serwisu, przewodnicząca komisji - Magdalen Kostrzewska – właściciel serwisu, członek komisji.
3. Nagrody w konkursie są podane w konkursowym poście.
4. Aby mieć szansę wygrać nagrodę należy wykonać zadanie konkursowe.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu publikacji przez uczestnika nie swoich materiałów. Osoba poszkodowana może dochodzić swoich praw wyłącznie od uczestnika konkursu, który je naruszył. Konkursy rozwiązywane są na bieżąco. Ogłoszenie wyników odbywa się w wyznaczonym terminie, po każdym konkursie.
6.Nagrodami w konkursach są książki. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, ani na ich równowartość pieniężną. W razie wygranej, Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, a także odpowiedzi na pytanie konkursowe lub hasła bądź dłuższej wypowiedzi konkursowej na fanpage’u Zbrodnia w Bibliotece oraz stronie www.zbrodniawbibliotece.pl.
7. Zwycięzca zostanie powiadomiony o sposobie odbioru nagrody przez wiadomość prywatną na portalu Facebook.
8. Zwycięzca zobowiązany jest do wysłania wiadomości e-mail na adres: redakcja@zbrodniawbibliotece.pl, w treści którego poda dane do wysyłki nagrody: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres, kod pocztowy, nie później niż w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników.
9. Odnośnie konkursów, w których wybierani są recenzenci książek, zwycięzca zobowiązuje się do przesłania recenzji wygranej książki nie później niż w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania.
10. Nagrody rzeczowe Organizator lub Fundator nagrody przesyła drogą pocztową na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy w ciągu 21 dni.
11. W przypadku nieodebrania przesyłki, nie będzie ona wysyłana ponownie.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie serwisu Facebook, a także funkcjonowanie Poczty Polskiej.§4 Reklamacje

1. Reklamacje związane z konkursami należy zgłaszać Organizatorowi drogą mailową na adres: redakcja@zbrodniawbibliotece.pl , w trakcie trwania konkursu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty jego zakończenia. Po tym terminie reklamacje nie będą przyjmowane i uwzględniane.
2. Reklamacja musi zostać sporządzona w formie wiadomości elektronicznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska, adresu Uczestnika, dokładnym opisem reklamacji i jej uzasadnieniem.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni przez Organizatora. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
4. Wszelkie informacje na temat konkursów Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem poprzez e-mail: redakcja@zbrodniawbibliotece.pl lub wiadomość prywatną na portalu Facebook. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania od Uczestnika.
5. Właściwym do rozstrzygania sporów związanych z konkursami jest sąd siedziby Organizatora.