#

Czytamy kryminały

Startujemy z konkursem "Czytamy kryminały"!

W puli nagród jest 20 książek.

Zasady:

1. Wrzuć na naszą tablicę na Facebooku zdjęcie, na którym pokażesz, że czytasz kryminały. W poście daj #czytamkryminały i napisz nazwiska trzech ulubionych pisarzy.

2. Jeśli Twoje zgłoszenie będzie zgodne z regulaminem konkursu, otrzymasz od nas nagrodę.

Bawimy się do 1 kwietnia do godz. 12:00 lub do wyczerpania puli nagród.


Regulamin konkursu „Czytamy kryminały”

§1 Postanowienia ogólne

 • Organizatorem konkursu „Czytamy kryminały” jest "Dama Pik" z siedzibą w Toruniu, ul. Telimeny 6/8 m 8, NIP: 9562315825 (dalej: „Organizator”).
 • Konkurs odbywa się na fanpage’u Zbrodni w Bibliotece https://www.facebook.com/Zbrodnia.w.Bibliotece.
 • Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”). Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 • Niespełnienie warunków Konkursu określonych w postanowieniach niniejszego Regulaminu lub odmowa ich spełnienia uniemożliwia udział w Konkursie, a tym samym zgłaszanie ewentualnych roszczeń do odbioru nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora.
 • Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani w jakikolwiek inny sposób powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.com, za pośrednictwem którego można wziąć udział w konkursie.
 • Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
 • Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantowa, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną forma gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).
 • Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”).
 • Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać regulaminu Facebooka, znajdującego się pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms.
 • Administratorem danych osobowych Konkursu jest jego Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu oraz postanowień jego Regulaminu, a także do późniejszego wykorzystania w celach podatkowych oraz marketingowych Zbrodni w Bibliotece, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002., Nr 101, poz. 926).
 • Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 • Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 • Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 • Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 Warunki uczestnictwa

 • Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, która zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.
 • Warunkiem niezbędnym dla uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie konta osobowego na portalu Facebook.
 • Uczestnik Konkursu zobligowany jest do wyrażenia zgody na udostępnienie podstawowych informacji o sobie (imię i nazwisko, nazwa użytkownika).
 • Uczestnictwo w Konkursie polega na spełnieniu oznaczonych w niniejszym Regulaminie zadań, z zastrzeżeniem, że w ramach ich realizacji Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Regulaminu oraz powszechnie przyjętych zwyczajowych zasad fair play.

§3 Zasady konkursu

 1. Konkurs „Czytamy kryminały” odbywa się w dniach 30 marca od godz. 12:00 do 1 kwietnia do godz. 12:00 lub do wyczerpania puli nagród liczącej 20 książek.
 1. Nagrodami w konkursie są kryminały z księgozbioru Zbrodni w Bibliotece.
 1. Nagrody będą przydzielane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Uczestnik nie ma możliwości wyboru książki.
 1. Dla każdego Uczestnika, którego zgłoszenie będzie zgodne z zasadami konkursu, przewidziana jest jedna nagroda książkowa. Nagrody nie można sobie wybrać, nie przysługuje również prawo wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
 1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.
 1. Aby otrzymać książkę należy zamieścić na facebookowej tablicy Zbrodni w Bibliotece https://www.facebook.com/Zbrodnia.w.Bibliotece post ze zdjęciem będącym ilustracją hasła „Czytam kryminały”. W treści posta należy dodać hashtag #czytamkryminały i nazwiska trzech ulubionych pisarzy.
 1. Poprawność zgłoszenia weryfikuje komisja konkursowa w składzie:
  - Jolanta Remiszewska - właściciel serwisu, przewodnicząca komisji

- Magdalen Kostrzewska - właściciel serwisu, członek komisji.

 1. Jeśli zgłoszenie będzie zgodne z zasadami niniejszego regulaminu, Uczestnik akcji zostanie poproszony o przesłanie adresu do wysyłki nagrody. Dane adresowe należy przesłać na adres redakcja@zbrodniawbibliotece.pl, nie później niż w terminie do 7 dni od otrzymania powiadomienia.
 1. Nagrody wysyłane są do Uczestników akcji pocztą. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z przesyłką nagrody.
 1. Zwycięzca zobowiązany jest do wysłania wiadomości e-mail na adres: redakcja@zbrodniawbibliotece.pl, w treści którego poda dane do wysyłki nagrody: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy.
 1. W przypadku nieodebrania przesyłki, nie będzie ona wysyłana ponownie.
 1. Uczestnik biorąc udział w konkursie, zaświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do publikowanych i przesyłanych treści.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu publikacji przez uczestnika nie swoich materiałów. Osoba poszkodowana może dochodzić swoich praw wyłącznie od uczestnika konkursu, który je naruszył.
 1. W razie wygranej, Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz zdjęcia konkursowego na fanpage’u Zbrodnia w Bibliotece.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie serwisu Facebook, a także funkcjonowanie Poczty Polskiej.

§4 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi drogą mailową na adres: redakcja@zbrodniawbibliotece.pl, w trakcie trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty jego zakończenia. Po tym terminie reklamacje nie będą przyjmowane i uwzględniane.
 1. Reklamacja musi zostać sporządzona w formie wiadomości elektronicznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska, adresu uczestnika, dokładnym opisem reklamacji i jej uzasadnieniem.
 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni przez Organizatora. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
 1. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem poprzez e-mail: redakcja@zbrodniawbibliotece.pl lub wiadomość prywatną na portalu Facebook. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania od Uczestnika.
 1. Właściwym do rozstrzygania sporów związanych z niniejszym Konkursem jest sąd siedziby Organizatora.