#
#

Bydgoska Afera Kryminalna i gra miejska "Tożsamość Karola"

Kryminalna gra miejska "Tożsamość Karola"

Krew w warsztacie renowacji mebli "Art Deco" w centrum dużego miasta. Tajemnicze strzępki listu, zgubiony ślad po sympatycznym, choć zamkniętym chłopaku, Karolu. Karol to chłopak z centrum Bydgoszczy. Wielu go znało, niewielu poznało naprawdę. Co się z nim stało? Dlaczego przepadł bez śladu? Czy rzeczywiście bez śladu? Sprawdźcie to. Wyruszcie na poszukiwania Karola.

Może pomogą zeznania świadków? A może mieszkańcy okolic, w które prowadzą ślady coś wiedzą? Czy ślady poprowadzą do popularnego centrum w Bydgoszczy? Może prawda wcale nie jest tak okrutna, jak wskazywały niektóre poszlaki? A może jest mroczniejsza niż możemy sobie wyobrazić?

Gra miejska to doskonała szansa na przeżycie przygody i poznanie ciekawych miejsc, których, być może na co dzień nie odwiedzamy, a warto. Dzięki „Tożsamości Karola” przeżyjecie niezwykłe emocje nie wyjeżdżając daleko. To również doskonała okazja do wchodzenia w interakcje z mieszkańcami, budowania obywatelskich, czy nawet sąsiedzkich relacji.

Fabułę gry z dreszczykiem opracowały trzy miłośniczki Bydgoszczy i zapalone czytelniczki - Patrycja Jankowska, Natalia Nazaruk i Lucyna Brzezińska-Eluszkiewicz. Autorki kochają zagadki i miejskie partykularze, zatem dreszczyk emocji zapewniony.

Udział w grze jest bezpłatny dzięki Partnerom, takimjak Partner Główny: Zielone ArkadyorazArriva Przewozy Regionalne i Totalizator Sportowy Lotto. Partnerzy ufundowali dla wszystkich uczestników nagrody i upominki.Początek formularza

Gra wystartuje z Kamienicy 12 w Bydgoszczy, 7 maja 2016 r. , o godz. 12.00. Wezmą w niej udział zespoły od 2 do 4 osób, które zgłosiły się na adres e-mail: tuczytam@op.pl . Przewidywany, orientacyjny, czas przebycia trasy to ok. 3 godz. Fabuła oparta jestna metodzie dedukcji, nie zakłada wymienności punktów, co znaczy tyle, że by dotrzeć do rozwiązania zagadki głównej, trzeba dotrzeć do każdego punktu kontaktowego po kolei i wykonać zadania do niego przypisane.

Patrycja Jankowska bydgoszczanka zainteresowana socjologią wizualną i socjologią miasta. Społecznik, silnie zaangażowana w projekt rewitalizacji Starego Fordonu, aktywista w szeregach Fundacji dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Od kilku lat obsesyjnie fotografuje rozbiórki i budynki popadające w ruinę, przeczesując biblioteki w poszukiwaniu ich historii.

Natalia Nazaruk pisze o mieście, turystyce i kulturze - jej artykuły publikowane były m.in. w Bydgoskim Informatorze Kulturalnym, Fabulariach i Wodniaku Bydgoskim.

W wolnych chwilach prowadzi bloga www.nataliana.pl

Lucyna Brzezinska-Eluszkiewicz Animator kultury, autorka scenariuszy rodzinnych imprez kulturalnych i interdyscyplinarnych zajęć dla dziecioraz dorosłych opartych o książki, zainicjowała działalność fundacji TuCzyTam. Miłośniczka korespondencji sztuk i książek obrazkowych.


Regulamin Kryminalnej Gry Miejskiej pn. „Tożsamość Karola”

§ 1. Informacje ogólne

1. Organizatorem GryKryminalnej Miejskiej pn. „Tożsamość Karola”(zwanej dalej Grą) jest Bydgoska Afera Kryminalna( Maszyna do Pisania i Zbrodnia w Bibliotece) wraz z TuCzyTam.Kamienica 12

2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie miasta Bydgoszcz oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.

§ 2. Zasady Gry

1. Gra Miejska pt. „ Tożsamośc Karola” odbywa się 7 maja 2016 r. w Bydgoszczy w godzinach 12.00 – 17.30. Start Gry nastąpi w Kamienicy 12 w Bydgoszczy (przy ulicy Poznańskiej 12). Szacunkowy czas na pokonanie trasy to 3 godziny, zespoły będą startowały w odstępach czasowych, co 15 min., począwszy od godz. 12.00.

2. Celem Gry jest przybliżenie zasad budowania fabuły kryminalnej wzbudzenie lub zwiększenie zainteresowania uczestników Gry literaturą kryminalną, dostarczenie emocji i bodźca do aktywności fizycznej i intelektualnej oraz wskazanie kilku spośród wielu atrakcji Bydgoszczy.

3. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań. Za każde wykonane zadanie uczestnicy mogą otrzymać określoną (w danym punkcie kontaktowym) liczbę punktów i informację będącą wskazówką w drodze o celu. W przypadku braku realizacji zadania wyznaczonego w punkcie uczestnicy otrzymują 0 punktów, ale mogą uzyskać informację.

4. Udział w Grze jest bezpłatny.

5. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo. Z rowerów miejskich, czy komunikacji miejskiej możnaskorzystać jedynie w wyraźnie określonym w zadaniu przypadku.

6. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu zostanie automatycznie wykluczony z dalszej rozgrywki.

7. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.

8. Charakter imprezy powoduje, że Zespoły poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.

9. W grze mogą brać udział osoby powyżej 14. roku życia, pod warunkiem, że drużyna,której taka osoba będzie członkiem będzie miała choćby jednego dorosłego członka. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.

10. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom, w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.

11. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

13. Organizator nie jest stroną w ewentualnym sporze między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.

§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia

1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest rejestracja Zespołu liczącego od 2 do 4 osób.

2. Rejestracji dokonać można do dnia 2 maja 2016 roku włącznie poprzez zgłoszenie email na adres tuczytam@op.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenie takie musi zawierać, imię nazwisko i wiek uczestnika, wskazanie czy ma grupę do gry (jeśli ma, podanie liczby i wymienienie jej członków), podanie swojego numeru telefonu. Zgłoszenia nie zawierające tych informacji nie będą brane pod uwagę.

3. Członkiem każdego z Zespołów musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Grze. Odpowiednią zgodę należy dostarczyć na start gry.

4. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.

5. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:

- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883);

- opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.

6. W trakcie Gry członkowie poszczególnych Zespołów nie mogą się rozdzielać. Liczba członków Zespołu będzie weryfikowana w poszczególnych Punktach Kontrolnych. W razie niezgodności Zespół będzie mógł przystąpić do realizacji danego zadania dopiero wtedy, kiedy wszyscy jego członkowie znajdą się w Punkcie Kontrolnym.

7. Liczba zespołów, które mogą wziąć udział w Grze jest ograniczona. Decyduje kolejność wpływu formularzy zgłoszeniowych. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego Organizator poinformuje każdy z Zespołów o tym, czy został on zakwalifikowany do wzięcia udziału w Grze.

§ 4. Zwycięzcy Gry

1. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po jej zakończeniu, o godziny 17.30. Miejsce ogłoszenia wyników nie zostanie ujawnione aż do końca gry. Zespoły, które do wyznaczonej godziny nie zakończą Gry, nie będą brane pod uwagę w procesie wyłaniania zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców nastąpi po rozwiązaniu zagadki, w ostatnim Punkcie Kontrolnym oznaczony przez logo Bydgoskiej Afery Kryminalnej..

2. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po odczytaniu czasu na dotarcie do celu poszczególnych zespołów i podliczeniu wszystkich punktów, które otrzymali oni wykonując zadania w poszczególnych Punktach Kontrolnych. Zwycięzcą Gry zostanie Zespół, który łącznie otrzyma największą liczbę punktów i najlepszy czas, tj, najkorzystniejszy stosunke liczby punktów do czasu ukończenia gry. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania to 29. W przypadku, gdy dwa lub więcej Zespołów otrzymają równą liczbę punktów, zwycięzcą będzie ten, który w krótszym czasie dotarł do celu. W sytuacji, gdy ten czas również będzie tożsamy, przystąpią one do dodatkowego zadania rozstrzygającego, które w ostateczny sposób wyłoni zwycięzców.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu pod linkiem Bydgoskiej Afery Kryminalnej.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.

4. Organizator zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie.