#

Regulamin konkursu z książką "Zaginona"

Zapraszamy do udziału w konkursie! Prosimy o wypełnienie zadania konkursowego zawartego w poście opublikowanym na fanpage'u Zbrodnia w Bibliotece dnia 10.03.2023 r. Będzie nam BARDZO miło, jeśli polubisz post konkursowy i go UDOSTĘPNISZ.

o książce

nasza recenzja

wywiad z autorką

fragment do czytania

Spośród komentujących wyłonimy 3 osoby, których komentarze uznane zostaną za najciekawsze.

Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Albatros

Konkurs startuje 10.03.2023 r. Na Wasze odpowiedzi czekamy do 12.03.2023 r., do godz. 23:59. Zwycięzców podamy 13.03.2023 r.

Działamy zgodnie z RODO!

To przepisy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Kostrzewska Maszyna do Pisania z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Zbożowej 15/47

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), marketing bezpośredni produktów własnych. Dane mogą być udostępniane partnerom handlowym oraz operatorom pocztowym w celu realizacji dostawy przesyłki, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych oraz serwisów internetowych) lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wysyłki nagród.

Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych ds. ochrony danych osobowych. W celu realizacji przysługujących Pani/ Panu uprawnień prosimy o informację na adres: redakcja@zbrodniawbibliotece.pl

REGULAMIN KONKURSU

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursów na fanpage’u Zbrodnia w Bibliotece https://www.facebook.com/Zbrodnia.w.Bibliotece jest "Maszyna do Pisania " z siedzibą w Toruniu, ul. Zbożowej 15/47 (dalej: „Organizator”). Konkursy prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”). Regulamin określa zasady udziału w konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.

2. Niespełnienie warunków konkursu określonych w postanowieniach niniejszego Regulaminu lub odmowa ich spełnienia uniemożliwia udział w konkursie, a tym samym zgłaszanie ewentualnych roszczeń do odbioru nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora.

3. Organizator oświadcza, że konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane, zarządzane ani w jakikolwiek inny sposób powiązane z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.com, za pośrednictwem którego można wziąć udział w konkursach.

4. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursów. Wszelkie roszczenia związane z konkursami należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursów.

5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantowa, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną forma gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).

6. Osoba, która przystąpiła do konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, staje się jego uczestnikiem (zwanym dalej „Uczestnikiem”).

7. Konkurs rozpoczyna się 10.03.2023 r. po opublikowaniu posta konkursowego na fanpage'u Zbrodnia w Bibliotece i trwa do 12.03.2023 r., do godz. 23:59.

8. W celu wzięcia udziału w konkursie należy w okresie trwania konkursu wykonać zadanie konkursowe zamieszczając odpowiedź w komentarzu pod postem konkursowym. Zamieszczenie odpowiedzi jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu. Uczestnik może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie w całym konkursie, jednak może otrzymać tylko jedną nagrodę podczas trwania Konkursu. Odpowiedź nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Uczestnik zgłaszając odpowiedź do konkursu oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym autorem odpowiedzi i przysługują mu do tego utworu osobiste i majątkowe prawa autorskie. Wszelkie zgłoszenia zawierające treści, grafiki lub zdjęcia, które nie są tematycznie związane z konkursem będą usuwane.

9. Wyniki zostaną ogłoszone 13.03.2023 r.

10. Nagrodami są 3 (słownie: trzy) egzemplarze książek

11. Komisja konkursowa wytypuje zwycięzców spośród osób komentujących post konkursowy. Jury wyłoni 3 osoby, których komentarze uznane zostaną za najciekawsze.

12. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Albatros

13. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać regulaminu Facebooka, znajdującego się pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms.

14. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest jego Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu oraz postanowień jego Regulaminu, a także do późniejszego wykorzystania w celach podatkowych oraz marketingowych Zbrodni w Bibliotece, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002., Nr 101, poz. 926).

15. Zwycięzca w konkursie proszony jest o przesłanie swojego adresu pocztowego wraz z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu na adres konkurs@zbrodniawbibliotece.pl wraz ze zgodą na przekazanie tych danych wydawnictwu, które wysyła książkę pod wskazany adres w ciągu 30 dni. Zwycięzca wraz z wyrażeniem zgody proszony jest o podanie nazwy wydawnictwa, któremu tej zgody udziela.

16. Adres i dane do wysyłki należy podać w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia informacji o wygranej. Po upływie 3 dni nagroda zostaje przekazana na rzecz innego konkursu.

17. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Reklamacja jest możliwa do 6 tygodni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Reklamacje przyjmujemy mailowo na adres konkurs@zbrodniawbibliotece.pl

18. Uczestnik powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu wywiązania się przez organizatora z zadań dotyczących konkursu na okres świadczenia usługi z niego wynikającej, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

19. Organizator zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z przepisami oraz do zachowania wymaganej staranności w zabezpieczeniu powierzonych mu danych osobowych zgodnie z przepisami regulacji unijnych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych.

20. Organizator zobowiązuje się do spełnienia wymagań zapisów regulacji unijnych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady tzw. Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Kostrzewska Maszyna do Pisania z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Zbożowej 15/47

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), marketing bezpośredni produktów własnych. Dane mogą być udostępniane partnerom handlowym oraz operatorom pocztowym w celu realizacji dostawy przesyłki, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych oraz serwisów internetowych) lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wysyłki nagród.

Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych ds. ochrony danych osobowych. W celu realizacji przysługujących Pani/ Panu uprawnień prosimy o informację na adres: redakcja@zbrodniawbibliotece.pl

21. Udział w konkursach jest nieodpłatny.

22. Konkursy prowadzone są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.